was für ein Mutterschiff:

https://m.youtube.com/watch?v=RY0gwG4IjRI&ebc=ANyPxKpjJtsdUYzk9uYN_SlxsVmJFuLpCsHf-rOGfMLtsDwsz5vExdtRk68orFEf73X6V0U3d8PMvB27VUvXSpT6zzIPLIkYQw